Ak niečo nebude v poriadku, radi všetko vyriešime k vaašej spokojnosti.

Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok E-SHOP spoločnosti Za oblôčkom, s.r.o.
(so sídlom: Svätoplukovo 429, 95116 Svätoplukovo , IČO:, Z
apísanej v obchodnom registri vedenom Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.45177/N pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.zaoblockom.sk

Článok I.


Záručná doba

Ak v záručnom liste nie je uvedené inak, na výrobky predávané prostredníctvom

E-SHOP www.zaoblockom.sk poskytuje spoločnosť Za oblôčkom, s.r.o.  záruku v trvaní 24 kalendárnych mesiacov.  Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru/výrobku kupujúcemu. Ak tovar/výrobok nebol prevzatý v mieste označenom v objednávke ako miesto dodania, záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového/účtov-ného dokladu.

Článok II.


Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1/Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:
a) do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu,
b) v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom.

2/ V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1/ písm. a) a b), je kupujúci povinný vrátiť tovar:
a) v pôvodnom balení  vrátane všetkých označení výrobku a
b) v nepoužitom stave a bez akýchkoľvek mechanických príp. iných poškodení.

3/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v uvedenom prípade v celom rozsahu hradí kupujúci, ibaže sa jedná o odstúpenie od zmluvy pre vady výrobku alebo v prípade, ak predávajúcim dodaný tovar nezodpovedal požiadavkám kupujúceho  uvedeným v objednávke.

4/Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku prevziať vrátený tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil.

5/Odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku je výslovný jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu, ktorým kupujúci prejaví slobodnú a vážnu vôľu zrušiť Kúpnu zmluvu v celom rozsahu.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručený predávajúcemu v písomnej forme na adresu jeho sídla,

alebo e-mailovou správou info@zaoblockom.sk  na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú na web stránke E-SHOP, inak je voči predávajúcemu neúčinný.
6/Odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu poštou alebo e-mailovou správou môže kupujúci vziať späť len s výslovným súhlasom predávajúceho.  


Článok III.


Postup pri reklamácii

1/ Objednávateľ/Kupujúci je povinný tovar prezrieť bezodkladne po jeho doručení.  

2/ Objednávateľ/Kupujúci je povinný používať tovar obvyklým spôsobom a pri jeho používaní a čistení dodržiavať odporúčania výrobcu.

3/ Objednávateľ je povinný oznámiť (vytknúť) prípadnú vadu výrobku/tovaru bezodkladne po jeho zistení e-mailovou správou (reklamačný formulár jprístupný na web stránke www.zaoblockom.sk) na adresu elektronickej pošty info@zaoblockom.skpredávajúceho resp. písomne na adresu jeho sídla.(Za oblôčkom s.r.o Svätopluovo 429, 95116, Svätoplukovo)

4/ Za vadu sa považuje taký nedostatok výrobku/tovaru, ktorý bráni riadnemu používaniu výrobku na určený účel. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho prirodzeného opotrebovania a ktorá zmena nebráni užívaniu tovaru/výrobku na určený účel. Za vadu sa nepovažuje ani zmena vlastností výrobku/tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar/výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho prípadne tretej osoby. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože, ktorý nebráni.

5/ Predávajúci je povinný na základe oznámenia/vytknutia vady zo strany kupujúceho zaevidovať údaje o reklamácii – najmä údaje o kupujúcom, o reklamovanom tovare, o povahe a rozsahu vady a následne zaslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie prostredníctvom e-mailovej správy.

6/ Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 3. tohto článku aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.

7/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v čo aj kratšom možnom čase najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.

8/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku a Občianskeho zákonníka.


Článok III.


Záverečné ustanovenia

1/ Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť zverejnením na web stránke E-SHOP spoločnosti Zaéblôčkom, s.r.o.
2/ Spoločnosť Za oblôčkom , s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke E-SHOP.
3/ Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. 

Tu si môžete stiahnuť reklamačný formulár:

Reklamačný formulár

Kontakt

info@zaoblockom.sk

0902 446 816

Svätoplukovo 429

95116, Svätoplukovo

Nitriansky kraj

  • Wix Facebook page
  • Instagram sociální Icon