Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Za oblôčkom považuje vaše súkromie za dôležité. Preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše osobné údaje. 

Nájdite si chvíľu čas na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov a dajte nám vedieť, či k tomu máte nejaké otázky.

Osoba zodpovedná za spracovanie osbných údajov Lenka Olejárová - konateľka spoločnosti Za oblôčkom s.r.o
 
 
Prevádzkovateľ e-shopu www.zaoblockom.sk
Sídlo: Za oblôčkom s.r.o., Svätoplukovo 429, 95116, Svätoplukovo
IČO: 51340453
DIČ: 2120707655 
spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.
Základné ustanovenia
1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Za oblôčkom s.r.o IČO 51340453 so sídlom Svätoplukovo 429 (ďalej len „Správca“);
2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@zaoblockom.sk, tel.: +421 902 446 816
3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu. 
Zdroje spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.zaoblockom.sk.;
2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy; 
3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín. 
Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky
Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.
Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).
Účel spracovania osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:
1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.zaoblockom.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov; 
2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo); 
3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom; 
4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť. 
Doba uchovávania osobných údajov
1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu; 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.
Príjemci a spracovatelia osobných údajov
Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.
Subdodávateľmi správcu sú:
Práva kupujúceho
Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
1. Na prístup k svojim osobným údajom; 
2. Na opravu osobných údajov; 
3. Na vymazanie osobných údajov; 
4. Vzniesť námietku proti spracovaniu; 
5. Na prenositeľnosť údajov; 
6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: [info@zaoblockom.sk];
7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov. 
Zabezpečenie osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho; 
2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov. 
Záverečné ustanovenia
1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke [www.zaoblockom.sk,  potvrzuje kupujúci, že byl oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma; 
2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke; 
3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke. 
Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 1.1.2019

Kontakt

info@zaoblockom.sk

0902 446 816

Svätoplukovo 429

95116, Svätoplukovo

Nitriansky kraj

  • Wix Facebook page
  • Instagram sociální Icon